Discovery and Development of Chom Ong Cave

Discovery and Development of Chom Ong Cave

 Download File
     Discovery and Development of Chom Ong Cave

 

ເພື່ອ​ສະດວກ ​ແລະ ​ໄດ້​ສຳ​ພັດ​ກັບ​ສິ່ງ​ໂດດ​ເດັ່ນ
​ຕ່າງໆ ຈຶ່ງໄດ້​ແບ່ງ​ຈຸດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ທ່ຽວຊົມ​​
ໃນ​ຖ້ຳອອກ​ເປັນ 12 ຈຸດ ​​ແຕ່ລະ​ຈຸດມີ​ຄວາມ​ໂດດ​ເດັ່ນຕ່າ​ງກັນຄື

 

For convenience and to enhance the visitors’ experience while exploring the cave, the underground tour is divided into 12 points of interest, with each point having unique features. 

 12 signs