ປະກາດຮັບສະຫມັກ


ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຄົນ:

1. ຜູ້ຊ່ວຍອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ້ 2 ຕຳແຫນ່ງ ດ່ວນ
2. ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ 2 ຕຳແຫນ່ງ ດ່ວນ
3. ນັກຂ່າວ 2 ຕຳແໜ່ງ

ລາຍລະອຽດ

1. ຜູ້ຊ່ວຍອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ້ ຈຳນວນ 2 ແຫນ່ງ

# ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

› ຜູ້ທີ່ກຳລັງສຶກສາ ຫຼື ຮຽນຈົບແລ້ວ, ອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ..
› ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ, ຮູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
› ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນດ້ານ Graphic, Web design & Development ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານນີ້ແລ້ວຍິ່ງເປັນການດີ.
› ບໍ່ມີປະສົບການກໍ່ໄດ້ ຫລື ມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ວາລະສານ ຈຳປາໂຮລິເດ (www.champamag.com)

2. ຜູ້ຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ 2 ຕຳແຫນ່ງ ດ່ວນ

› ຜູ້ທີ່ກຳລັງສຶກສາ ຫຼື ຮຽນຈົບແລ້ວ, ອາຍຸ 20 ປີຂຶ້ນໄປ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ.
› ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ບຸກຄະລິກດີ.
› ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ, ຮູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
› ມີປະສົບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

3. ນັກຂ່າວ 2 ຕຳແໜ່ງ (ຫລື ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈວຽກນັກຂ່າວ)

› ມີຄວາມສາມາດຂຽນຂ່າວ ຫລື ບົດຄວາມ.
› ສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ເລັກໜ້ອຍ.
› ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໄດ້ ບາງຄັ້ງຄ່າວ.
› ບໍ່ຈຳກັດເພດ.

ຖ້າຫາກທ່ານໃດສົນໃຈຮ່ວມທີມງານ
ທ່ານສາມາດ ສົ່ງຊີວະປະວັດຫຍໍ້ ຫຼື CV ມາທີ່ບໍລິສັດ ອິນສະໄໝ
ຫຼື ສົ່ງມາທາງອີເມລ໌: info@insmai.com; info@champamag.com

ບໍລິສັດ ອິນສະໄໝ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົງກັນຂ້າມໂຮງຮຽນຕອນຕົ້ນສີບຸນເຮືອງ
Tel: +856-21-021 223 590
Mobile: +856-20-2246 4321
www.insmai.com

© 2008 Insmai Creative Communications | Home | Media | Creative | About us | Term Conditions | Contact | Vacancy